Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referaty i samodzielne stanowiska

 

Sekretariat Wójta

Stanowisko ds. kancelaryjnych.

Do zadań pracownika na tym stanowisku należy: 
 Sekretarz Gminy

Iwona Wilczyńska - kierownik administracyjny Urzędu

Kompetencje: Referat Finansowy

Mateusz Bieniek - Skarbnik Gminy
Referat obejmuje następujące stanowiska:
Stanowisko d/s płac
Stanowisko d/s księgowości budżetowej
Stanowisko d/s księgowości jednostek budżetowych
Stanowisko d/s księgowości podatkowej
Stanowisko d/s podatków i opłat

Do jego kompetencji należy m.in.:


 

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik - Barbara Bednarz

Prowadzi następujące sprawy:

 1. rejestrowanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów w księgach stanu cywilnego oraz prowadzenie akt zbiorowych: urodzeń, małżeństw i zgonów;
 2. wpisywanie wzmianek dodatkowych i zamieszczanie przypisków do akt stanu cywilnego;
 3. wydawanie odpisów skróconych, zupełnych i odpisów wielojęzycznych z ksiąg stanu cywilnego;
 4. prowadzenie archiwum ksiąg i akt zbiorowych urzędu stanu cywilnego;
 5. przekazywanie ksiąg stuletnich do Archiwum Państwowego;
 6. przyjmowanie oświadczeń, w szczególności:
 1. o wstąpieniu w związek małżeński (zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC w lokalu USC lub poza lokalem USC);
 2. o nadaniu dziecku nazwiska męża matki;
 3. o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska, które nosił przed zawarciem związku małżeńskiego;
 4. o uznaniu dziecka;
 5. o wyborze nazwiska przez osoby zawierające związek małżeński;
 6. przyjmowanie oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy (testament);
 1. wydawanie decyzji w sprawach, w szczególności:
 1. skrócenia miesięcznego terminu do zawarcia związku małżeńskiego;
 2. sprostowania błędu pisarskiego w aktach stanu cywilnego;
 3. odtworzenia treści aktu stanu cywilnego;
 4. uzupełnienia aktu stanu cywilnego;
 5. zmiany imion (imienia) i nazwisk;
 6. odmowy dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego;
 1. wydawanie zaświadczeń, w szczególności:
 1. stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
 2. stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim nie ma przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego za granicą;
 3. stwierdzających brak ksiąg i akt stanu cywilnego;
 1. przestrzeganie umów międzynarodowych w sprawie wymiany informacji z zakresu stanu cywilnego;
 2. sporządzanie wniosków w sprawach unieważnienia aktów stanu cywilnego dotyczących tego samego zdarzenia;
 3. przygotowywanie wniosków o przyznanie Medalu za długoletnie pożycie małżeńskie oraz organizowanie uroczystych form wręczania Medali;
 4. występowanie z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wyniesienie ksiąg stanu cywilnego;
 5. wydawanie zezwoleń na przeglądanie ksiąg stanu cywilnego;
 6. dokonywanie innych czynności przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego, kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz kodeksie postępowania administracyjnego.Referat Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego

 

DSCF9093.jpeg

 

Kierownik - Michał Hnat
Stanowisko d/s gospodarki gruntami i mieszkaniowej
Stanowisko d/s budownictwa i ochrony środowiska
Stanowisko d/s dróg i melioracji
Stanowisko d/s leśnictwa

W referacie załatwiane są następujące sprawy:

 

Wersja XML